webmisie

redemptoristé

On linesetkani

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nejbližší výročí

Žádné nadcházející události k zobrazení!
Bozi slovo youtube redemptoristepodcastweb  Diskusniportalwebmisie  Bohosluzbyzive PixTellerwebmisie na instagramu
zmrtvychvstaly Jezis a zenyPo sobotě, na úsvitu prvního dne v týdnu, přišla Marie Magdalská a druhá Marie podívat se na hrob. Vtom nastalo velké zemětřesení, neboť anděl Páně sestoupil z nebe, přistoupil, odvalil kámen a posadil se na něj. Jeho zjev byl jako blesk a jeho roucho bílé jako sníh. Strachem z něho se strážci zděsili a klesli jako mrtví.
Anděl promluvil k ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl.
Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen. A rychle jděte a povězte jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých. Jde před vámi do Galileje, tam ho uvidíte. To jsem vám měl povědět."
Ženy rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to běžely oznámit jeho učedníkům. Vtom šel Ježíš proti nim a řekl jim: "Buďte zdrávy!" Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu.
Tu jim Ježíš řekl: "Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do Galileje. Tam mě uvidí." (Mt 28,1-10)

Číst dál: Velikonoční vigilie - setkání se Zmrtvýchvstalým

Přidat komentář (0 Komentářů)
P1010112krizova cestaKdyž nastal večer, přišel zámožný člověk z Arimatie, jménem Josef, který také patřil k Ježíšovým učedníkům. Ten přišel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. Pilát přikázal, aby mu je dali. Josef tělo přijal, zavinul je do čistého plátna a položil je do svého nového hrobu, který měl vytesaný ve skále; ke vchodu hrobu přivalil veliký kámen a odešel. Byla tam Marie z Magdaly a jiná Marie, které seděly naproti hrobu.
Nazítří, po pátku, shromáždili se velekněží a farizeové u Piláta a řekli: "Pane, vzpomněli jsme si, že ten podvodník řekl ještě za svého života: `Po třech dnech budu vzkříšen.´ Dej proto rozkaz, ať je po tři dny hlídán jeho hrob, aby nepřišli jeho učedníci, neukradli ho a neřekli lidu, že byl vzkříšen z mrtvých; to by pak byl poslední podvod horší než první." Pilát jim odpověděl: "Zde máte stráž, dejte hrob hlídat, jak uznáte za dobré." Oni odešli, zapečetili kámen a postavili k hrobu stráž. (Mt 27,57-66)
 
Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme ti, neboť svým křížem jsi vykoupil svět.

Číst dál: 14. zastavení - Ježíšův pohřeb

Přidat komentář (0 Komentářů)
P1010111krizova cestaV Jeruzalémě žil muž jménem Simeon; byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpověděno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu.
Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval Zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha: "Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, Pane,
podle svého slova,
neboť mé oči viděly tvé spasení,
které jsi připravil přede všemi národy
- světlo, jež bude zjevením pohanům,
slávu pro tvůj lid Izrael."
Ježíšův otec a matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. A Simeon jim požehnal a řekl jeho matce Marii: "Hle, on jest dán k pádu i k povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat - i tvou vlastní duši pronikne meč - aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí." (Lk 2,25 - 35)
 
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, že jsi svým křížem vykoupil svět.

Číst dál: 13. zastavení - Maria přijímá z kříže mrtvé tělo svého Syna

Přidat komentář (0 Komentářů)
P1010110krizova cesta
Na Golgotě Ježíše ukřižovali a nad hlavu mu dali nápis o provinění: "To je Ježíš, král Židů." (srv. Jan 19,17-19)
 
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste a děkujeme ti, že jsi svým křížem vykoupil svět.
 
Setrvejme chviličku v duchu před umírajícím Ježíšem. Přijímejme v jeho krvi odpuštění našich hříchů, trestů, zanedbání dobra. S vděčností za jeho lásku se podívejme na to, jak my milujeme své bližní a své nepřátele. Poprosme Ježíše, aby nám vložil do našich srdcí svou lásku.
 
Ukřižovaný Ježíši, smiluj se nad námi i nad dušemi v očistci. Amen.

 

Přidat komentář (0 Komentářů)

Doporučujeme