webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

EucharistieKdyž se u Ježíše shromažďovaly zástupy, začal mluvit: "Toto pokolení je pokolení zlé. Hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení Jonášovo. Jako Jonáš byl znamením pro Ninivany, tak bude i Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna jihu povstane na soudu proti mužům tohoto pokolení a odsoudí je, protože přišla až z daleké země, aby slyšela Šalomounovu moudrost, a zde je přece (někdo) víc než Šalomoun. Ninivští mužové povstanou na soudu proti tomuto pokolení a odsoudí ho, protože se na základě Jonášova kázání obrátili, a zde je přece (někdo) víc než Jonáš." (Lk 11,29-32)
Když Ježíš konal znamení, snažil se přimět lidi k svobodnému přijetí nového života, zanechání hříšného chování, které člověka usmrcuje v jeho podstatě. Každý zázrak měl být znamením, že on, Ježíš z Nazareta, je poslán neviditelným Bohem, kterého nazýval svým Otcem. Každé uzdravení, znamení neomezené vlády nad přírodou, vzkříšení mrtvých k životu - to byly a jsou skutky, které svědčí o tom, že Ježíš je Boží Syn a má "mandát" k tomu, aby nám řekl pravdu o skutečném smyslu lidského života.
Bohužel mnoha lidem to nestačilo. Chtěli, aby Ježíš konal "zázraky" podle jejich vůle a představ. Chtěli na způsob dnešní vědy experimentální důkaz hodnověrnosti Ježíšova božství.
Pokud člověku k obrácení nestačí slovo, které promlouvá k hloubce jeho svědomí, aby se obrátil, pak mu nebude k obrácení stačit ani ten největší zázrak. Pokud někdo neuvěří Bohu na základě Božího slova, neuvěří Bohu ani tehdy, kdyby udělal jakékoli znamení své přítomnosti a moci.
Nečekejme jiné znamení, jiné povzbuzení k zamyšlení se nad naším životem, jiný podnět k tomu, abychom uvěřili, než je znamení Kristova kříže a zmrtvýchvstání - největší znamení Boží lásky k nám. Jak mohl dát Bůh větší důkaz o jeho lásce k nám? Jak víc by mohl viditelně projevit svou přítulnost k člověku?
Kříž nám ukazuje pravou tvář Boha:
Místo trestu - odpuštění.
Místo spravedlivého odmítnutí - milosrdenství.
Místo oprávněného zničení hříšného lidstva - něžné a trpělivé pozvání k obrácení.
Místo smrti - věčný život.

Obraťme se dnes z nějakého zla, které nás spoutává. Vytrhněme se z objetí smrti a vrhněme se do náruče Ukřižovaného. Pokud nás něco špatného přesahuje, odevzdejme to Ježíši Vykupiteli v tiché modlitbě s odhodláním se toho vzdát.
Klaníme se ti, Kriste, a dobrořečíme tobě,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.  Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment