webmisie

redemptoristé

Myšlenka dne

Kalendář výročí
po út st čt so ne
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
myslenka04vertJežíš řekl svým učedníkům: "Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde. Uvažte tohle: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, jistě by byl vzhůru a nedovolil by mu prokopat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
Kdo je tedy ten věrný a rozvážný služebník, kterého pán ustanovil nad svou čeledí, aby jim dával včas jídlo? Blaze tomu služebníkovi, kterého pán při svém příchodu najde, že to dělá. Amen, pravím vám: Ustanoví ho nad celým svým majetkem.
Je-li však služebník špatný a myslí si: `Můj pán tak hned nepřijde' a začne tlouci své druhy ve službě a hoduje a popíjí s opilci, přijde pán toho služebníka v den, kdy to nečeká, a v hodinu, kterou netuší; ztrestá ho a odsoudí ho ke stejnému údělu s pokrytci. Tam bude pláč a skřípění zubů." (Mt 24,42-51)
Máme k dispozici život, který máme naplnit světlem - láskou k Bohu a k bližním. Pán nás vybízí k bdělosti. Být bdělým znamená vnímat život, slyšet Boží hlas ve svém srdci, naslouchat Boží touze, co si přeje a objevit tak smysl své existence. Je to Boží volání, povolání k životu, co v nás rezonuje a co můžeme zachytit, když máme bdělé srdce.
Bdělost spočívá v "dávání jídla včas" těm, kteří nám jsou svěřeni. Ježíš řekl: "Mým pokrmem je plnit vůli mého Otce." Kristus žije pro svého Otce, pro jeho záměry. Žije přímo z Otcovy lásky. Se svým Otcem vytváří neustále dokonalou jednotu. To, co přijímá od svého Otce, to nám předkládá. Krmí nás svým slovem a živí nás také svým Tělem i Krví v Eucharistii. V Ježíši přijímáme jeho lásku, moc jeho vydanosti na kříži, kterou zlomil veškeré zlo v člověku a zvítězil nad ďáblem.
"Nakrmeni" Kristem máme také dávat pokrm jeho lásky druhým tím, že budeme k nim tak laskaví, tak milosrdní, tak trpěliví a štědří, jako se k nám chová sám Ježíš. Když toto budeme dělat a Pán přijde, přijme nás do svého království.
Využijme dnešní den na radostné hledání toho, co si Pán přeje a celým srdcem to čiňme. Může jít o "velké" maličkosti, které čekají, že je naplníme Kristovou láskou a předáme jako dobrý pokrm našim bližním.

Pane Ježíši, dej mi pozorné a naslouchající srdce,
ať zachytím tvůj hlas, tvou vůli a tvá přání.
Nejdřív mě nasyť tvým odpuštěním, milosrdenstvím
a silou tvé lásky,
abych vyzařoval stejného Ducha,
který proniká tebe i tvého Otce.
Dej, ať poslední den i hodinu
projevuji tuto lásku mým bližním. Amen.
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment