webmisie

redemptoristé

vyplaceni delniku na viniciJežíš řekl svým učedníkům toto podobenství: "Nebeské království je podobné hospodáři, který vyšel časně zrána najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici.
Když vyšel kolem devíti hodin, viděl jiné, jak stojí nečinně na trhu. Řekl jim: `Jděte i vy na mou vinici a dám vám, co bude spravedlivé.' A šli. Kolem dvanácti a tří hodin odpoledne vyšel znovu a udělal to zrovna tak.
Vyšel kolem pěti hodin a našel jiné, jak tam stojí, a řekl jim: `Co tu celý den nečinně stojíte?' Odpověděli mu: `Nikdo nás nenajal.' Řekl jim: `Jděte i vy na mou vinici!'
Když nastal večer, řekl pán vinice svému správci: `Zavolej dělníky a vyplať jim mzdu, začni od posledních k prvním.'
Přišli ti, kdo nastoupili kolem pěti odpoledne, a dostali po denáru. Když přišli první, mysleli, že dostanou víc, ale i oni dostali po denáru. Vzali ho, ale reptali proti hospodáři: `Tady ti poslední pracovali jedinou hodinu, a dals jim zrovna tolik co nám, kteří jsme nesli tíhu dne i horko.' On však jednomu z nich odpověděl: `Příteli, nekřivdím ti. Nesmluvil jsi se mnou denár? Vezmi si, co ti patří, a jdi. Chci však i tomuhle poslednímu dát jako tobě. Nesmím s tím, co je moje, dělat, co chci? Anebo závidíš, že jsem dobrý?'
Tak budou poslední prvními a první posledními." (Mt 20,1-16)

Jsou lidé, kteří si říkají: "Až budu starý, nemohoucí a nad hrobem, pak se k Bohu obrátím a budu konat pokání. Nyní se budu věnovat svým zájmům." Tito lidé zapomínají, že jak se budou formovat po celý život, tak budou prožívat své stáří.
Neriskujme, když máme čas milosti a můžeme se obrátit k Bohu dnes a nyní. Dnes a teď můžeme odpustit někomu, kdo nám ublížil a nemusíme čekat na jeho omluvu. Než se s někým smíříme, můžeme mu odpustit už nyní. Ke smíření jsou potřební dva, ale odpuštěním můžeme zahrnout bližního dříve, než se s námi přijde smířit.
Pokud máme pocit, že jsme ztratili svůj život, že jsme promarnili mnoho pozvánek od Ježíše Krista - přečtěme si ještě jednou jeho podobenství. Vždyť máme dnešní den, tento čas milosti, kdy nás Ježíš znovu zve, abychom začali žít jinak, abychom mu vyznali své hříchy, nechali si očistit svědomí od mrtvých skutků a celým srdcem se odevzdali Božímu Srdci. Pán nás neodmítne, přijme nás a s radostí nás zahrne stejným dobrem, jakým žehná své miláčky, kteří ho následovali od dětství.

Pane Ježíši, odevzdávám se ti celým srdcem.
Prosím vroucně o odpuštění mých hříchů.
Chci je zanechat, chci skončit s hříšným smýšlením,
jednáním i mluvením.
Chci žít pravdivě, ve světle tvého slova se chci měnit,
v síle tvé milosti chci růst v lásce k Bohu i bližnímu.
Dej mi milost obrácení, smíření s Otcem,
přijetí  tebe jako svého Vykupitele, Spasitele,
jako svůj Život a zdroj mé lásky.
Přijď, Pane Ježíši, přijď a uzdrav mě! Amen.

 
Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment