Duch svaty05Navečer prvního dne v týdnu přišel Ježíš tam, kde byli učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: "Pokoj vám!" Po těch slovech jim ukázal ruce a bok. Když učedníci viděli Pána, zaradovali se. Znovu jim řekl: "Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás." Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha svatého! Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou." (Jan 20,19-23)
Duch svatý, kterého nám dává Nebeský Otec i jeho Syn Ježíš, přichází, aby nás osvobodil od strachu z Boha. Představme si scénu z evangelia, jak zmrtvýchvstalý Ježíš přichází a poprvé ho mohou apoštolové spatřit po jeho ukřižování a pohřbu. Kromě zděšení, které nastalo, že vidí Ježíše živého a zdravého, přichází vlna vnitřních výčitek, že nezůstali s ním v nejtěžších chvílích a ze strachu o sebe od něj utekli.
Podvědomě očekávají, že Ježíš "udělá pořádek" jako tehdy v chrámě, kdy si udělal důtky, vyhnal všechny prodavače a penězoměnce z chrámu. Místo toho je Ježíš oslovuje svým Duchem, který přináší osvobození, a říká: "Pokoj vám!"
Je to Ježíš, který je především milosrdný, laskavý, shovívavý, neunáhlený ve hněvu. Ten Ježíš, jak ho znali a jak často nedokázali pochopit tu šíři lásky a milosrdenství, která z něj vyzařovala.
Ježíš přichází dnes také k nám. Má nám zajisté mnoho co vyčítat, ale dnes nás chce obdarovat svým Duchem, který je svatý, vše přesahující, vše zahrnující a pronikající. Duch lásky, který sálá z Ježíšova Srdce, chce nás zaplavit pokojem, přesvědčením, že Ježíš zmrtvýchvstalý nám přináší odpuštění a pozvání na cestu s ním, která je završena úplným společenstvím s Bohem, s lidmi, se světem a v neposlední řadě i smířením nás se sebou samými. Duch svatý nás totiž vede do hloubky našeho "já", kde přebývá sám Trojjediný Bůh. Tam někde zjistíme, že naší úplností, dokonalostí, naší "odvěkou" touhou je Kristus, který nás obdarovává svojí plností.
Nejhlubší pokoj nakonec nalezneme tehdy, kdy sám Bůh nám daruje vnitřní spočinutí v něm, které bude tak silné, že realita života, krizové zkušenosti a projevy naší slabosti rozvíří pouze povrch našeho "bytí", přičemž hlubina, ve které budeme přebývat s Kristem, zůstane pokojná. Vyprošujme si tento pokoj. Je darem Božího ducha.

Bože, dárce všech darů:
  • dej nám dar moudrosti, abychom se uměli správně rozhodovat
  • dej nám dar rozumu, abychom správně porozuměli tvému hlasu
  • dej nám dar rady, abychom dokázali najít východisko z těžkých a obtížných situací
  • dej nám dar síly, abychom byli dobrými svědky tvého království
  • dej nám dar umění, abychom dokázali vidět krásu kolem sebe
  • dej nám dar zbožnosti, abychom si celý život zachovali pevnou víru
  • dej nám dar bázně před tebou, abychom dokázali odpírat pokušením ke zlému
Amen.