webmisie

redemptoristé

Prosba o moudrost

Duch svaty01Duchu svatý, odvěká Lásko Otce i Syna, prosím, obdaruj mou mysl i srdce moudrostí,

ať správně rozeznávám pravdu vpečetěnou do slov Ježíše Krista.

Přetvoř mého ducha, ať je duchem myslícím a svatým,

jedinečným v uvažování, mnohotvárným a vytvářejícím jednotu.

Ať je jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný,

spolehlivý, milující dobro, nespoutaný v pravé lásce,

dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný.

Ty sám, svatý Duchu, zůstávej ve mně a přetvářej mě podle své moci. Amen.

06 bible sobotaJežíš pohlédl na učedníky a řekl: "Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslaveni, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a  vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte; máte totiž v nebi velkou odměnu. Vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům!

Číst dál: Jak žít, abychom byli šťastni

myslenka03vertV těch dnech Ježíš vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.

Číst dál: Naučit se rozjímavé modlitbě

napomenutiJežíš řekl svým učedníkům: "Když tvůj bratr zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si od tebe říci, svého bratra jsi získal. Nedá-li si však říci, přiber si ještě jednoho nebo dva, aby `každá výpověď byla potvrzena ústy dvou nebo tří svědků'. Když je však neposlechne, pověz to církvi. Jestliže však neposlechne ani církev, ať je pro tebe jako pohan nebo celník.

Číst dál: O napomínání našich bližních

myslenka02horizJednou v sobotu procházel Ježíš obilím. Jeho učedníci trhali klasy, rukama je vydrolovali a jedli. Několik farizeů namítalo: "Proč děláte, co se v sobotu nesmí?" Ježíš jim odpověděl: "Nikdy jste nečetli, co udělal David, když měl hlad on i jeho družina? Jak vešel do Božího domu, vzal posvátné chleby, jedl sám a dal i své družině? A ty přece smějí jíst jenom kněží!" A řekl jim: "Syn člověka je pánem nad sobotou." (Lk 6,1-5)


Číst dál: Boží přikázání vychází z jeho milosrdenství

Doporučujeme