webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jezis a hrisnice02Jeden farizeus pozval Ježíše k jídlu. Vešel tedy do domu toho farizea a zaujal místo u stolu. V tom městě žila jistá žena, byla to hříšnice. Když se dověděla, že je u stolu v domě toho farizea, přinesla alabastrovou nádobu drahocenného oleje, přistoupila zezadu k jeho nohám a rozplakala se; slzami mu začala smáčet nohy a vlastními vlasy je utírat. Líbala je a mazala drahocenným olejem.
Když to viděl farizeus, který ho pozval, pomyslil si: "Kdyby to byl prorok, poznal by, kdo a jaká je to žena, která se ho dotýká - že je to hříšnice!"
Ježíš mu na to řekl: "Šimone, rád bych ti něco pověděl."
On na to: "Jen mluv, Mistře!"
"Jeden věřitel měl dva dlužníky. První mu byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. Když neměli čím dluh splatit, oběma odpustil. Kdo z nich ho tedy bude mít více rád?"
Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, komu odpustil více."
Řekl mu: "Správně jsi usoudil."

Číst dál: Poděkovat Pánu za odpuštění hříchů

Jezis vzkriseni naimskeho mladenceJežíš se odebral do jednoho města - jmenovalo se Naim. Šli s ním jeho učedníci a velký zástup. Když se přiblížil k městské bráně, právě vynášeli mrtvého; byl to jediný syn a jeho matka byla vdova. Z města ji doprovázel velký zástup.
Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí: "Neplač!"
Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kdo je nesli, se zastavili.
Řekl: "Mládenče, pravím ti, vstaň!"
Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce.
Všech se zmocnila bázeň, velebili Boha a říkali: "Veliký prorok povstal mezi námi" a "Bůh navštívil svůj lid!" Tato zpráva o něm se roznesla po celém Judsku i po celém okolí. (Lk 7,11-17)

Číst dál: Vstát k věčnému životu v životě pozemském

Maria bolestna webU Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka“. A od té chvíle si ji ten učedník vzal k sobě.  (Jan 19,25-27)

Číst dál: Panna Maria bolestná

krizJežíš řekl svým učedníkům:
"Vám, kteří posloucháte, říkám:
Milujte své nepřátele,
prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí,
žehnejte těm, kdo vás proklínají,
modlete se za ty, kdo vám ubližují.
Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou;
kdo ti bere plášť, tomu neodpírej ani šaty.
Každému, kdo tě prosí, dávej,
a kdo ti bere, co je tvoje, od toho nežádej nic nazpátek.
Jak chcete, aby lidé dělali vám, tak i vy dělejte jim.
Jestliže milujete ty, kdo milují vás, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Prokazujete-li dobrodiní těm, kdo je prokazují vám, co za to můžete čekat od Boha? To přece dělají i hříšníci. Půjčujete-li těm, od kterých doufáte, že vám to vrátí, co za to můžete od Boha čekat? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali stejně tolik nazpátek.
Ale milujte své nepřátele,
prokazujte dobrodiní
a půjčujte a nic nečekejte zpět.
Vaše odměna bude hojná a budete syny Nejvyššího,
neboť on je dobrý k nevděčným i zlým.
Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!
Nesuďte, a nebudete souzeni,
nezavrhujte, a nebudete zavrženi.
Odpouštějte, a bude vám odpuštěno.
Dávejte, a dostanete:
míru dobrou, natlačenou, natřesenou
a vrchovatou vám dají do klína.
Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám." (Lk 6,27-38)

Číst dál: Pane, dej nám lásku k nepřátelům!

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít

Andělé strážní

andel strazny01Andělé strážní nás chrání před útoky zlého ducha, pomáhají nám na cestě víry, dodávají odvahu a naději v těžkostech a svými vnuknutími nás napomínají, abychom se vyhýbali zlu a volili dobro.
Duchovní slovo ze Svaté Hory - P. František Boldy