webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Prosba o moudrost

Duch svaty01Duchu svatý, odvěká Lásko Otce i Syna, prosím, obdaruj mou mysl i srdce moudrostí,

ať správně rozeznávám pravdu vpečetěnou do slov Ježíše Krista.

Přetvoř mého ducha, ať je duchem myslícím a svatým,

jedinečným v uvažování, mnohotvárným a vytvářejícím jednotu.

Ať je jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný,

spolehlivý, milující dobro, nespoutaný v pravé lásce,

dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný.

Ty sám, svatý Duchu, zůstávej ve mně a přetvářej mě podle své moci. Amen.

bible111V těch dnech Ježíš vyšel na horu k modlitbě; a celou noc se tam modlil k Bohu. Když nastal den, zavolal k sobě své učedníky a vyvolil z nich dvanáct, které také nazval apoštoly: Šimona, kterému dal jméno Petr, jeho bratra Ondřeje, Jakuba, Jana, Filipa, Bartoloměje, Matouše, Tomáše, Jakuba Alfeova, Šimona zvaného Zélóta, Judu Jakubova a Jidáše Iškariotského, který se pak stal zrádcem.
Sešel s nimi dolů a na rovině zůstal stát; a s ním veliký zástup lidu z celého Judska i z Jeruzaléma, z pobřeží týrského i sidonského; ti všichni přišli, aby ho slyšeli a byli uzdraveni ze svých nemocí. Uzdravovali se i ti, kteří byli sužováni nečistými duchy. A každý ze zástupu se ho snažil dotknout, poněvadž z něho vycházela moc a uzdravovala všechny. (Lk 6,12-19)

Číst dál: Učit se rozjímavé modlitbě

Bozske Srdce Jezisovo03Ježíš vešel v sobotu do synagogy a učil. Byl tam člověk s ochrnulou pravou rukou. Učitelé Zákona a farizeové si na Ježíše dávali pozor, zdali uzdravuje v sobotu, aby ho měli z čeho obžalovat.
On však znal jejich myšlenky a řekl tomu muži s ochrnulou rukou: "Vstaň a postav se doprostřed."
On vstal a postavil se tam.
Ježíš jim řekl: "Ptám se vás: Smí se v sobotu jednat dobře, anebo zle: život zachránit, anebo zahubit?" Rozhlédl se po všech kolem a řekl mu: "Vztáhni tu ruku!"
On to udělal, a ruka byla zase v pořádku. Oni však byli plní zuřivosti a umlouvali se, co by mohli Ježíšovi udělat. (Lk 6,6-11)

Číst dál: Bůh má moc uzdravit naše srdce

Jezis uzdravuje02Ježíš odešel ze synagogy a vstoupil do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla stižena vysokou horečkou; i prosili ho za ni. On se nad ní sklonil, pohrozil horečce, a ta přestala. Nemocná hned vstala a obsluhovala je.
Když zapadlo slunce, všichni, kdo měli nemocné nejrůznějšími neduhy, přiváděli je k němu a on vkládal ruce na každého z nich a uzdravoval je. Z mnohých také vycházeli zlí duchové a křičeli: "Ty jsi Boží syn!" Přísně jim to zakazoval a nenechával je mluvit, protože věděli, že je Mesiáš.
Jakmile se rozednilo, vyšel ven a zašel na opuštěné místo. Zástupy ho však hledaly. Přišly až za ním a chtěly ho zadržet, aby od nich neodcházel. On však jim řekl: "Také jiným městům musím hlásat radostnou zvěst o Božím království, protože k tomu jsem byl poslán." A kázal v judských synagogách. (Lk 4,38-44)

Číst dál: Nechat se uzdravit Ježíšem k Boží slávě

myslenka04vertJežíš šel do galilejského města Kafarnaa a v sobotu tam učil. Žasli nad jeho učením, protože v jeho slově byla moc.
V synagoze byl nějaký člověk, který měl v sobě nečistého ďábelského ducha. Ten vzkřikl velikým hlasem: "Co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi: Svatý Boží!"
Ale Ježíš mu přísně rozkázal: "Mlč a vyjdi z něho!"
Zlý duch tím člověkem smýkl doprostřed a vyšel z něho, aniž mu ublížil.
Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: "To je něco! Svrchovanou mocí poroučí nečistým duchům, a vyjdou."
Pověst o něm se roznesla po všech místech v tom kraji. (Lk 4,31-37)

Číst dál: Ježíš vítězí nad démony a jejich vlivem

Doporučujeme