webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bozske Srdce Jezisovo03Když sestupovali s hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“

Odpověděl: „Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět.“ Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli. (Mt 17,10-13)


Pán Ježíš se odvolává na historické události, kdy Izrael měl možnost se obrátit k Bohu na základě života a kázání Eliáše. Ten konal mocné skutky a někteří se skutečně i obrátili, ale celkově Izrael zůstával nevěrný Bohu a oddával se modloslužbě.

Farizeové a zákoníci dobře znali Písmo. Věděli, že Eliáš přijde před koncem světa. Zapomněli však, že Bůh posílá své proroky v každém čase, aby člověk rozeznal Boží příchod. O proroku Eliášovi se píše v knize Sirachovcově:

"O tobě je napsáno, že s výstrahou přijdeš v určeném čase utišit Boží hněv, aby nevzplanul, usmířit otce se synem a obrodit Jákobovy kmeny. Blaze těm, kteří tě viděli a zesnuli v tvé lásce; i my jistotně obdržíme život. Když Eliáš zmizel ve větrném víru, Elíša byl naplněn jeho duchem. Za svého života se netřásl před žádným vládcem a nikdo si ho nepodrobil. Žádná věc nebyla nad jeho síly, a i když zesnul, jeho tělo mělo schopnost prorokovat. Dokud žil, dělal zázraky, i po skonání byly jeho skutky podivuhodné. Přes to všechno nečinil lid pokání a neupustil od svých hříchů, až byli odvedeni ze své země a rozptýleni po celé zemi." (Sir 48,4-15)

Ježíš ve své řeči naráží na to, že farizeové a zákoníci měli možnost poznat příchod mesiáše na základě života a kázání Jana Křtitele. Herodes, izraelský král, také měl možnost změnit své chování, které mu Jan vyčítal. Místo toho ho nechal zabít.

V nás samých jsou někdy tendence umlčet svědomí, umlčet Boží hlas, když nás volá ke změně života. Nemusí to být nějaké agresivní vytržení Božího hlasu z našeho nitra. Může to jít i mnohem rafinovanější cestou různých ústupků, menších nevěrností, které nakonec vyústí k odmítnutí Boha v důležité věci. Bůh nám i dnešní den posílá svého Eliáše i Jana Křtitele. Je na nás, abychom rozeznali příchod Božího proroka.


Pane Ježíši, dej, ať si všímám tvého příchodu. Přicházíš mi vstříc v událostech dne, v mých bližních, v dobrém vnuknutí, ve tvém evangeliu, v tajemném hlase mého srdce i v mých bližních. Přicházíš mi vstříc i v mé slabosti. Právě tehdy mi říkáš: "Neboj se, jsem tady pro tebe. To já budu tvou silou. Spočiň ve mně beze slov, takový, jaký jsi, právě s celou tvou slabostí a nedokonalostí. To já budu tvou svatostí i životem." Na příchod Pána můžeme odpovědět velmi jednoduše: "Tady jsem, Pane. Přijď, prosím, a obdaruj mě poznáním tvé lásky, prohlubuj mou víru a dej, ať ti celým srdcem důvěřuji. Amen."

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment