webmisie

redemptoristé

myslenka04vertUčitelé Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, tvrdili o Ježíšovi: "Je posedlý Belzebubem! Vyhání zlé duchy s pomocí vládce zlých duchů." Zavolal si je a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vyhánět satana? Je-li království v sobě rozdvojeno, takové království nemůže obstát. Je-li dům v sobě rozdvojen, takový dům nebude moci obstát. Jestliže satan vystoupil proti sobě a je rozdvojen, nemůže obstát, ale je s ním konec.

Nikdo přece nemůže vniknout do domu siláka a uloupit jeho věci, jestliže toho siláka napřed nespoutá. Teprve potom mu dům může vyloupit.

Amen, pravím vám: Všechno bude lidem odpuštěno, hříchy i rouhání, kterých se dopustili. Kdo by se však rouhal Duchu svatému, nedojde odpuštění navěky, ale bude vinen věčným hříchem." To řekl proto, že tvrdili: "Je posedlý nečistým duchem." (Mk 3,22-30)


Učitelé Zákona nechtěli v Ježíši z Nazareta přijmout mesiáše a Božího Syna. Ježíš narušil jejich základní představu o Bohu. Tváří v tvář velikým skutkům lásky, které Ježíš konal na nemocných, nazvali je skutky satanovými. Bylo to jedno z nejhorších obvinění, které Ježíš slyšel.

Neochota přijmout zjevnou pravdu a místo poznané pravdy žít lež přináší smrt. Pravda je spojena s životem, lež se smrtí a rozkladem. Nepřijetím pravdy se člověk stává lží, jeho život pak postrádá pevný základ - spojení se skutečností - a tak vědomě žije v iluzi, která ho ničí. Učitelé zákona ve svém postoji proti pravdě zaujali také postoj nepřijetí Ježíšova milosrdenství, které hlásal - pokání, odpuštění hříchů, smíření s Bohem, uzdravení svědomí a nový život.

My si musíme dát pozor, abychom svými "běžnými" hříchy nepřipravovali půdu hříchu proti Duchu svatému. Totiž každý, i ten nejmenší hřích, je odmítnutím Boha, byť i v nepříliš závažné věci. Také tzv. lehký hřích oslabuje lásku, projevuje nezřízenou náklonnost ke stvořeným věcem, je překážkou v pokroku duše a je také tichou lží, kterou chceme získat nějakou výhodu.


Pane Ježíši, Spasiteli našich duší,

uchraň nás, prosíme, od zatvrzelosti srdce.

Otevři naše nitro mocí svého Ducha,

chceme ti naslouchat

a správně posuzovat skutečnosti,

které se dějí v našem životě.

Ve světle přítomnosti Ducha svatého

chceme rozeznávat dobro od zla,

dobro konat a tak přilnout k pravdě,

které nás učíš. Prosíme, dej nám sílu,

abychom tak žili. Amen.

Pin It

Komentáře vytvořeny pomocí CComment