webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Modlitba k Duchu Svatému

Duchu svatý, věčná kráso, Ty jsi Boží láskou jako osoba,

prosím, obdaruj mě darem bázně Boží,

tou pravou, skutečnou úctou k tobě, k Božímu Synu a nebeskému Otci.

V pravé bázni před Božstvím tvým, Božstvím Otce i Ježíše Krista

ať mám přiměřené sebehodnocení

a ve světle tvé Božské důstojnosti ať zaniknou všechny temnoty mé pýchy.

Ty se na mě díváš, znáš mě, víš na co myslím

a všechny mé úmysly jsou ti známé.

Obdaruj mě vědomím, že jsi tady a že tvůj pohled

je přítomností lásky, ve které se mi chceš darovat,

abych měl stejný věčný život, jako ty.

A díky tomuto poznání ať se prohlubuje má úcta k tobě. Amen.

myslenka01horizZa Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidíŘekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!"

Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka." (Mk 3,31-35)


Snaha o dokonalost, podstata duchovního života, spočívá v tom, že necháme Bohu svobodu, aby nám přetvářel srdce podle jeho Srdce. To se děje za naší plnéúčasti ve snaze přijímat Boží dary a zaměřit je v lásce ke službě druhým. Tak se Bohu stáváme blízkými, začínáme mu rozumět a nakonec budeme ve své osobní svobodě s Bohem ve všem zajedno.

Panna Maria, Ježíšova Matka, se učila naslouchat Boží vůli. Stala se jeho nejbližší - nejenom tím, že byla jeho matkou - ale především tím, že zcela naslouchala Božímu slovu ve svém srdci. Maria si události Ježíšova života, zvláště ty, kterým nerozuměla, uchovávala ve svém srdci a uvažovala o nich ve snaze nalézt to, co si přeje Bůh. Tím se stala Ježíši bližší, než to činilo její mateřství.

Být ve svéživotě s Ježíšem, naslouchat mu a nechat si jeho slovem přetvořit život z egoismu k lásce - to je našživotní cesta, kterou se také vydala Ježíšova Matka Maria. Kráčejme s ní i tento den, ve kterém nám Bůh naznačí, co si přeje.


"Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,

ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty dvojznačnýúmyslem,

pevné srdce, které nezlomížádná nesnáz,

svobodné srdce, které si nepodrobížádná vášeň.

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,

moudrost, která tě nalézá,

život, který se ti líbí,

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne

a důvěru, jež mě učiní zcela tvým."

(Modlitba převzata z Modlitební knihy vydané Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2001:  http://www.ikarmel.cz )

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít