webmisie

redemptoristé

Prosba o moudrost

Duch svaty01Duchu svatý, odvěká Lásko Otce i Syna, prosím, obdaruj mou mysl i srdce moudrostí,

ať správně rozeznávám pravdu vpečetěnou do slov Ježíše Krista.

Přetvoř mého ducha, ať je duchem myslícím a svatým,

jedinečným v uvažování, mnohotvárným a vytvářejícím jednotu.

Ať je jemný, hbitý, pronikavý, neposkvrněný,

spolehlivý, milující dobro, nespoutaný v pravé lásce,

dobročinný, lidumilný, pevný, bezpečný, klidný.

Ty sám, svatý Duchu, zůstávej ve mně a přetvářej mě podle své moci. Amen.

myslenka01horizZa Ježíšem přišla jeho matka a jeho příbuzní. Zůstali stát venku a dali si ho zavolat. Kolem něho sedělo plno lidíŘekli mu: "Tvoje matka a tvoji příbuzní se venku po tobě ptají!"

Odpověděl jim: "Kdo je má matka a moji příbuzní?" A rozhlédl se po těch, kteří seděli dokola kolem něho, a řekl: "To je má matka a to jsou moji příbuzní! Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka." (Mk 3,31-35)


Snaha o dokonalost, podstata duchovního života, spočívá v tom, že necháme Bohu svobodu, aby nám přetvářel srdce podle jeho Srdce. To se děje za naší plnéúčasti ve snaze přijímat Boží dary a zaměřit je v lásce ke službě druhým. Tak se Bohu stáváme blízkými, začínáme mu rozumět a nakonec budeme ve své osobní svobodě s Bohem ve všem zajedno.

Panna Maria, Ježíšova Matka, se učila naslouchat Boží vůli. Stala se jeho nejbližší - nejenom tím, že byla jeho matkou - ale především tím, že zcela naslouchala Božímu slovu ve svém srdci. Maria si události Ježíšova života, zvláště ty, kterým nerozuměla, uchovávala ve svém srdci a uvažovala o nich ve snaze nalézt to, co si přeje Bůh. Tím se stala Ježíši bližší, než to činilo její mateřství.

Být ve svéživotě s Ježíšem, naslouchat mu a nechat si jeho slovem přetvořit život z egoismu k lásce - to je našživotní cesta, kterou se také vydala Ježíšova Matka Maria. Kráčejme s ní i tento den, ve kterém nám Bůh naznačí, co si přeje.


"Pane, dej mi bdělé srdce, aby mě od tebe nevzdálila žádná ukvapená myšlenka,

ušlechtilé srdce, které by neponížil žádný nedobrý cit,

přímé srdce, které se nedá svést z pravé cesty dvojznačnýúmyslem,

pevné srdce, které nezlomížádná nesnáz,

svobodné srdce, které si nepodrobížádná vášeň.

Dej mi rozum, Pane, který tě poznává,

moudrost, která tě nalézá,

život, který se ti líbí,

vytrvalost, která s důvěrou k tobě lne

a důvěru, jež mě učiní zcela tvým."

(Modlitba převzata z Modlitební knihy vydané Karmelitánským nakladatelstvím v r. 2001:  http://www.ikarmel.cz )

Doporučujeme