webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!

Vzývání Ducha svatého

Duch svatý2Přijď, Duchu moudrosti, a osvěť náš rozum, abychom stále jasněji poznávali Kristovo učení, zapal naše srdce, abychom se radovali z jeho velikostí a krásy, posilni naši vůli, abychom podle něho stále dokonaleji žili.

Přijď, Duchu rozumu, a nauč nás veškeré pravdě; abychom alespoň trochu pochopili, jaká je šířka a délka, výška a hloubka nekonečné moudrostí a vědomosti Boží.

Přijď, Duchu rady, a nauč nás v každé životní situaci správně se rozhodnout pro to, co je ke cti a slávě Boží a co prospěje ke spáse našich duší.

Přijď, Duchu síly, a posilni naši statečnost a odvahu, abychom se nebáli překážek a s tvou pomocí vykonali, co od nás Bůh žádá.

Přijď, Duchu umění, a nauč nás správně rozeznávat řád hodnot, stupnici dober, abychom pro dobra menší neodmítali hodnoty vyšší, pro dobra hmotná hodnoty duchovní.

Přijď, Duchu zbožnosti, a prohlubuj v nás synovskou důvěru dětí Božích, zdokonaluj naši modlitbu, abychom se k Bohu obraceli vždy upřímně a s naprostou důvěrou.

Přijď, Duchu bázně Boží, a naplň nás láskyplnou věrností, abychom přemáhali hřích a vše, co nás odvádí od Boha.

Jezis a kananejska zena1Ježíš se vydal na cestu do tyrského kraje. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby to někdo věděl, ale nemohlo se to utajit. Hned o něm uslyšela nějaká žena, jejíž dcera byla posedlá nečistým duchem. Přišla a padla mu k nohám. Byla to pohanka, rodem Syroféničanka, a prosila ho, aby vyhnal zlého ducha z její dcery.

Řekl jí: "Nech najíst napřed děti! Není přece správné vzít chléb dětem a hodit ho psíkům." Ale ona mu odpověděla: "Ovšem, Pane, jenže i psíci se živí pod stolem kousky po dětech." Nato jí řekl: "Že jsi to řekla, jdi, zlý duch vyšel z tvé dcery." Žena odešla domů a nalezla dítě ležet na lůžku a zlý duch byl pryč. (Mk 7,24-30)


Na příkladu ženy z dnešního úryvku Božího slova můžeme vidět, jak Ježíš Kristus zkoumá smýšlení našich srdcí. Ne, že by on nevěděl, co se v nás skrývá, jaké máme úmysly a kolik lásky v nás je. Svým jednáním to chce odhalit nám samým. Někdy se v našich prosbách skrývá málo lásky, málo víry, o pokoře ani nemluvě. Ne, že by Ježíš nemohl vyslyšet člověka, který není dokonalý, ale rád naslouchá pokornému srdci a svým postojem nás chce uzdravovat z pýchy.

Žena z dnešního evangelia byla ve své lásce vynalézavá. Ochotně se pokořila před Pánem a rychle využila Ježíšovo slovo, které se na první pohled zdálo ponižující, ve svůj prospěch. Pokud máme pocit, že nás Bůh v něčem nevyslyšel, zkoumejme velikost naší pokory a ochoty přijmout pravdu o nás samých. A také to, co nám tím chce říci.


Pane Ježíši, buď nám milostiv!

Často neumíme dobře prosit.

Dej nám do našich modliteb

odhodlání, lásku a pokoru,

jakou projevila žena z dnešního evangelia. Amen.

Doporučujeme

   

 

Otevřít/Zavřít