webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Modlitba k Duchu Svatému

Duchu svatý, věčná kráso, Ty jsi Boží láskou jako osoba,

prosím, obdaruj mě darem bázně Boží,

tou pravou, skutečnou úctou k tobě, k Božímu Synu a nebeskému Otci.

V pravé bázni před Božstvím tvým, Božstvím Otce i Ježíše Krista

ať mám přiměřené sebehodnocení

a ve světle tvé Božské důstojnosti ať zaniknou všechny temnoty mé pýchy.

Ty se na mě díváš, znáš mě, víš na co myslím

a všechny mé úmysly jsou ti známé.

Obdaruj mě vědomím, že jsi tady a že tvůj pohled

je přítomností lásky, ve které se mi chceš darovat,

abych měl stejný věčný život, jako ty.

A díky tomuto poznání ať se prohlubuje má úcta k tobě. Amen.

Bozske Srdce Jezisovo03Ježíš řekl svým učedníkům: "Nemyslete, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit. Amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné písmenko ani jediná čárka ze Zákona, dokud se to všecko nestane. Kdyby tedy někdo zrušil jedno z těchto přikázání - a třebas i to nejmenší - a tak učil lidi, bude v nebeském království nejmenší. Kdo se však bude jimi řídit a jim učit, bude v nebeském království veliký." (Mt 5,17-19)


Pán Ježíš v dnešním evangeliu mluví o věrnosti a poslušnosti Božímu slovu, které můžeme zachytit v Desateru a v celém Starém zákoně. Totiž proroci nemluvili jenom pro své současníky, ale jejich proroctví se naplňují v každé generaci. Pro každého člověka se stává Boží slovo jedinečným, živým a neopakovatelným. Boží slovo vstupuje do dějin každého člověka v každém čase. Ono je vepsáno do naší lidské přirozenosti a není cizím elementem, jak se někteří domnívají. Je dvousečným mečem, který odděluje pravdu od lži, světlo od temnoty, dobro od zla a život od smrti.

Bůh svým Slovem stvořil celý svět viditelný i neviditelný. Celá příroda je vyslovenou Boží vůlí. Má své zákonitosti. Ekologie má být naším výrazem úcty ke Stvořiteli. Člověk je zodpovědný za prostředí, do kterého ho Bůh povolal. Nemá zneužívat dary přírody ke svým egoistickým choutkám, jak se to často děje. Taková obyčejná věc, jako např. třídění odpadu, může být úkonem úcty a vděčnosti vůči Bohu za dar životního prostředí.

Také naše lidská přirozenost je stvořena Bohem a má jeho znaky. Jsme dokonce stvořeni na obraz Boží a Kristus v nás obnovuje tvář Otce tím, že nás vykoupil a my od něj přijímáme nový život. Naše přirozenost má tak své zákonitosti, které se zrcadlí v Desateru a v Ježíšově učení.

Bůh nás svým slovem vede v každodenním životě. Zve nás k následování a konání dobra v našem svědomí. Volá nás k usmíření a odpuštění, když se proti nám někdo prohřeší, nebo když my někomu ublížíme. Boží slovo nás volá k odpovědnému přijetí našeho životního povolání.

Buďme dnes velmi vnímaví na Boží volání, které má nesčetně mnoho podob. Když toto Boží volání zachytíme, snažme se podle něj také žít.

Doporučujeme