webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Modlitba k Duchu Svatému

Duchu svatý, věčná kráso, Ty jsi Boží láskou jako osoba,

prosím, obdaruj mě darem bázně Boží,

tou pravou, skutečnou úctou k tobě, k Božímu Synu a nebeskému Otci.

V pravé bázni před Božstvím tvým, Božstvím Otce i Ježíše Krista

ať mám přiměřené sebehodnocení

a ve světle tvé Božské důstojnosti ať zaniknou všechny temnoty mé pýchy.

Ty se na mě díváš, znáš mě, víš na co myslím

a všechny mé úmysly jsou ti známé.

Obdaruj mě vědomím, že jsi tady a že tvůj pohled

je přítomností lásky, ve které se mi chceš darovat,

abych měl stejný věčný život, jako ty.

A díky tomuto poznání ať se prohlubuje má úcta k tobě. Amen.

myslenka03vertJežíš vyháněl zlého ducha z němého člověka. Když zlý duch vyšel, němý promluvil. Zástupy žasly, ale někteří z nich řekli: "Vyhání zlé duchy s pomocí Belzebuba, vládce zlých duchů!" Jiní ho pokoušeli a žádali od něho znamení z nebe. On však znal jejich myšlenky, a proto jim řekl: "Každé království proti sobě rozdvojené zpustne a dům na dům padne. Je-li tedy i satan v sobě rozdvojen, jak obstojí jeho království?
Říkáte totiž, že vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba. Jestliže já vyháním zlé duchy s pomocí Belzebuba, s čí pomocí je vyhánějí vaši synové? Proto oni budou vašimi soudci. Jestliže však vyháním zlé duchy prstem Božím, pak už k vám přišlo Boží království. Dokud ozbrojený silák hlídá svůj dvůr, jeho majetek je v bezpečí. Přepadne-li ho však někdo silnější a přemůže ho, vezme mu jeho zbraně, na které spoléhal, a jeho kořist rozdá. Kdo není se mnou, je proti mně, a kdo neshromažďuje se mnou, rozptyluje!" (Lk 11,14-23)
Zajisté, měli bychom být opatrní, a nemáme hned uvěřit každému, kdo se zdá být dobrým a hlásá různé nauky a případně uzdravuje. Některé praktiky New Age, moderního duchovního proudu dneška, se na první pohled tváří jako nápomocné člověku.
Různé dnešní metody tvz. uzdravování a léčitelství jsou často propojeny s okultním pozadím a zdá se, že jsou i účinné. Nicméně v konečném důsledku, a to především na úrovni duše a ducha, znemožňují člověku se obrátit k pravému Bohu a u něj čerpat spásu své duše. Na jedné straně něco je v člověku uzdraveno, na straně druhé člověk ztrácí mnohem více.
Jsou časté případy, že lidé, kteří navštěvovali kurzy nebo tzv. uzdravování na základě např. reiky, měli pocit, že se jim tělesné zdraví zlepšilo. Později však začali mít problémy na úrovni psychické a vztahové. Dokonce si v rodinách tito lidé z nějakého "neznámého" důvodu přestali rozumět a začali se také dít "podivné" věci, které byly často démonického původu.
Obecně můžeme říci: pokud ďábel "uzdravuje", je to jenom nabídka něčeho pomíjivého za duši člověka. Vždycky v případě ďábla funguje tzv. faustovský syndrom: já ti dám zdraví, peníze, úspěch, ale ty mi musíš dát svou duši.
Když však uzdravuje Bůh, přináší celistvost do celé existence člověka, vytváří zdraví na všech úrovních a navíc uzdravený člověk novým způsobem přináší pokoj a Boží požehnání do celé své rodiny a okolí. Lidé v Ježíšově době zajisté zkoumali ty, kteří byli uzdravováni. Nikde se nepíše, že by Ježíšovo uzdravení způsobilo špatné rodinné vztahy. Právě naopak.
Snažme se rozlišovat to, co pochází od Boha, od toho, co pochází od zlého. Nejlépe se to pozná po "ovoci", které se ukáže po delším čase. Ti, kteří Ježíši nechtěli uvěřit, nařkli Pána ze spojení se satanem. Ani si neuvědomili, že je ďábel měl ve své moci. Rozlišujme duchy skrze sjednocení s Ježíšem. On nám pomůže rozeznat dobro od zla na základě ukazatelů, které jsou ověřeny tradicí a moudrostí církve.

Pane Ježíši, prosíme, uzdrav nás z malověrnosti.
Dej nám milost rozeznat dobro od zla, zvláště tehdy,
když ďábel působí v "rouše beránčím".
Dej nám víru čistou, pravou, věrnou,
ať rosteme v poznání tebe
a také ať ti s důvěrou odevzdáváme svůj život do rukou.
Zahrň nás svým požehnáním, uzdravením
a dej nám svou spásu. Amen.

Doporučujeme