webmisie

redemptoristé

Nejbližší události

Žádné nadcházející události k zobrazení!
po út st čt so ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Jezis a Petr uprKdyž Ježíš přišel do kraje u Césareje Filipovy, zeptal se svých učedníků: "Za koho lidé pokládají Syna člověka?" Odpověděli: "Jedni za Jana Křtitele, druzí za Eliáše, jiní za Jeremiáše nebo za jednoho z proroků."
Řekl jim: "A za koho mě pokládáte vy?"
Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!"
Ježíš mu na to řekl: "Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj nebeský Otec. A já ti říkám: Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev a pekelné mocnosti ji nepřemohou. Tobě dám klíče od nebeského království: co svážeš na zemi, bude svázáno na nebi, a co rozvážeš na zemi, bude rozvázáno na nebi."
Potom důtklivě přikázal učedníkům, aby nikomu neříkali, že je Mesiáš.
Od té doby Ježíš začal svým učedníkům naznačovat, že bude muset jít do Jeruzaléma, mnoho trpět od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen.
Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: "Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!"
On se však obrátil a řekl Petrovi: "Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!" (Mt 16,13-23)
Jaké máme o druhém člověku přesvědčení, tak se k němu chováme. Jaké máme přesvědčení o Bohu, tak v životě jednáme. Jaké má v našem srdci Bůh místo, tak vypadá náš praktický život.
Motivy našeho jednání a pak i způsob našeho chování nám dávají odpověď, za koho skutečně pokládáme Ježíše a jak skutečně je nám blízký.
Neodsouvejme našeho Pána na okraj našeho zájmu. Vyznávejme jeho Božství a jeho lásku tím, že se mu připodobníme svým životem. Chtějme, aby nám byl Ježíš blízký. Potom i přes všechny naše slabosti, nedokonalosti, selhání a nápory pokušení  Ježíš z nás udělá skálu, kterou nepřemohou pekelné mocnosti.

Pane Ježíši, promiň, že jsem ti tak daleko.
Potřebuji tvou milost,
abych se k tobě obrátil.
Přijď a staň se mi blízkým.
Dej, ať se snažím pochopit tvou lásku,
kterou jsi na kříži vykoupil svět.
Dej, ať přijímám svůj kříž,
který má různé podoby,
přetavuj mě v utrpení k tomu,
abych byl s tebou a skrze tebe
zářil tvou láskou a tvým milosrdenstvím.
Amen.
Pin It

Doporučujeme